עדכוני מוסדות המדינה במסגרת חרבות ברזל

במסגרת מלחמת חרבות ברזל, מוסדות המדינה ומשרדי ממשלה שונים, מפרסמים ריכוזי עדכונים והקלות בנושאים שונים. מטרת פוסט זה, הינה להעביר באופן מרוכז עדכונים בנושאים שונים רלוונטיים.

עדכני לתאריך ה – 16.11.2023

עדכונים מטעם רשות החברות הממשלתיות

 נושא – ארכה למועדי דיווח לרשות החברות הממשלתיות
 על מנת להקל על קיום שגרת החירום, הרשות מאפשרת לחברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות דחיה של חודש במועד הגשת הדיווחים הנדרשים בהתאם לחוזרי הרשות.
ככל שצפוי קושי לעמוד בדרישות החוזרים לגבי מסירת הדיווחים המצוינים בטבלה, בכלל זה קשיים טכנולוגיים בפרסום דיווחים במערכת עקב בעיית זמינות של מורשי החתימה האלקטרוניים, הנכם מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי לרשות לשם קבלת מענה וסיוע הולמים. אין באמור לגרוע מחובת החברות להגיש במועד לרשות או לשרים דיווחים מיידים או הודעות אחרות לפי החוק או חוזרי הרשות, או לגרוע מהוראות כל דין אחר החל על החברה.

עדכונים מטעם רשות המסים

נושא – מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל

אישור התקנות המסדירות מסלולי פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית בשל מלחמת חרבות ברזל. מסלולי פיצוי אלה מציעים לעסקים ביישובים שאינם יישובי ספר, אולם חלו בהם הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית, לקבל פיצוי מוגדל לעומת זה שמוצע לעסקים בשאר חלקי הארץ. לצד זאת, הן מאפשרות גם לעסקים ביישובי ספר לקבל פיצוי באמצעות הליך פשוט ומהיר יותר מזה שניתן ב"מסלול האדום", המיועד ליישובי ספר בלבד. תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו"ח ניכויים ודו"ח תקופתי למע"מ לחודש אוקטובר .2023 הגשת תביעה לפיצויים במסלולים שהוסדרו בתקנות אלה, תיעשה דרך המערכת המקוונת שתעלה רשות המסים לאוויר בתחילת השבוע הבא, אשר תשמש גם לפיצוי עסקים בשאר חלקי הארץ.
התקנות מסדירות שלושה מסלולים של פיצוי מוגדל עבור עסקים באזורים אלה, אשר עומדים בתנאי הזכאות לפיצויים לפי תקנות מס רכוש, לרבות הפסקת פעילות ותשלום שכר לעובדים:
1. מסלול מחזורים – במסלול זה יפוצו עסקים, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023לעומת התקופה המקבילה ב- 2022 עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה.
התקנות כוללות התאמות שונות בנוסחת הפיצוי לעסקים שהוקמו לאחר אוקטובר 2022 עוסקים פטורים, עוסקים המדווחים למע"מ מדי חודשיים, מוסד ציבורי ואיחוד עוסקים.
2. מסלול שכר – במסלול זה יפוצו עסקים בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה- 7 ל- 31 באוקטובר 2023 בשל הנחיות פיקוד העורף על איסור התקהלות וכן היעדרות עובד אשר נדרש להשגיח על ילד עד גיל 14 בשל המצב הביטחוני.
3. מסלול חקלאים – מכיוון שבענף זה חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, נקבע עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה מסלול הדומה במהותו למסלול האדום שמוצע לעסקים ביישובי ספר, הכולל פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם לעסק. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד עם תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

נושא – פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – מס הכנסה

על מנת להקל על ציבור המייצגים והנישומים, ולאפשר מתן שירות יעיל, הוחלט על מתן אפשרות למייצגים לבצע פריסת תשלומים במערכת המייצגים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, ללא צורך בקבלת אישור מראש או הגעה פיזית למשרדי הרשות בגין: 
1. שומה (נושא מספר 10215) : שומה עצמית, שומה בהסכם, שומה ע"פ פסק דין. 
2. חובות בגין מענקי קורונה.
כללי הפריסה : 
• תקופת הפריסה הינה עד 4 תשלומים שווים 
• סכום החוב לפריסה בנושא מס שומה לא יפחת מסך 1,000 ₪ ולא יעלה על 100,000 ₪ 
• סכום החוב לפריסה הנובע מחובות בגין מענקי קורונה ללא הגבלת סכום 
• לא ניתן לפרוס חוב בהרשאה או בהקפאת גביה 
• לא ניתן לבצע פריסת תשלומים חלקית ברמת שנת מס 
• ביטול ההרשאה לחיוב חשבון או אי כיבוד הרשאה של שני תשלומים תבטל את הפריסה ותגרום לביטול הקפאת החוב והטלת קנס. ביטול הרשאה כאמור יחסום אפשרות לביצוע פריסה בתיק למשך שנה

נושא – עדכון פריסת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – מע"מ

על מנת להקל על ציבור המייצגים והנישומים, ולאפשר מתן שירות יעיל, הוחלט להרחיב את האפשרות לביצוע פריסת תשלומים לדוחות תקופתיים המוגשים למע"מ במועד, כאמור ללא צורך בקבלת אישור מראש או הגעה פיזית למשרד האזורי.
במערכת המייצגים של מע"מ הורחבו התנאים לביצוע פריסת תשלומים בהרשאה לחיוב חשבון כמפורט להלן: 
• תקופת הפריסה הורחבה ל-עד 4 תשלומים שווים, במקום עד 3 תשלומים. 
• סכום החוב לפריסה לא יפחת מסך 1,000 ₪ ולא יעלה על 100,000 ₪ במקום 50,000 ₪ .

נושא – מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל

אישור מתווה משרד האוצר למענה לעסקים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל. המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ (עסקים ביישובי הספר זכאים להחזר מלא על נזק זה כקבוע בחוק), וכן שורת הקלות במתווה החל"ת. מענק המשכיות עסקית: על פי המתווה שאושר, קרן הפיצויים מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל25%- לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר .2023 לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה2- בספטמבר ,2022 תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט .2023 לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף +30 תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023

.רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח תוך 10 ימים.

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12,000 ש״ח – 300,000 ש״ח בשנה :עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בקישור כאן. לעוסקים פטורים ממע"מ יוענק סכום קבוע בהתאם לגודל העסק (1,750 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 49,800 ש״ח, 3,150 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 90 אלף ש״ח ו- 4,200 ש״ח לעסקים עם מחזור של עד 107 אלף ש״ח). עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש״ח – 400 מיליון ש״ח בשנה :עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, לפי הפירוט בקישור כאן

תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין

נושא – הקלות במתווה החל"ת

• הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד הקלות במתווה החל"ת לקבלת דמי האבטלה.
• הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.
• הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום.
• תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.
• ביטול 5 ימי המתנה
• ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל“ת בסך של 350 ש״ח
• הארכת חל״ת אוטומטית למפונים
• מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם
• ביטול ספירת ימי החל״ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה
• מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים

הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה7.10- ועד ל- 30.11 – מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת.

נושא – יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד – 2023

להלן ההקלות שיינתנו לזכאים במערכי המס השונים בהתאם לחוק זה:
1. דוחות חודשיים מע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה: המועד להגשה ותשלום הדוח בגין חודש 9/2023, שמועד תשלומו חל ביום 26.10.23, נדחה ליום ה- 26.12.23
שנקבע כ"מועד החוקי "דהיינו בניכויים ומע"מ לא יוטלו שערוכים ובמקדמות מס הכנסה לא יוטל קנס לפי סעיף 190(א) לפקודת מס הכנסה בגין דוחות אלו שיוגשו וישולמו עד למועד זה. המועד להגשה לתשלום הדוח בגין חודש 10/2023 (דיווח חד -חודשי) וחודשים 9-10/2023 (דיווח דו-חודשי) שמועד תשלומם חל ביום 15.11.2023 נדחה ליום 31.12.2023
2. שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מסמ"ק ומס רכוש : תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל 31.12.2023 – )המוקדם מביניהם( למועד התשלום ללא חיוב בקנס פיגור בתשלום בגין תקופת הדחייה.
3. עסקאות רווח הון במס הכנסה במהלך השנה השוטפת: תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל- 31.12.2023 (המוקדם מביניהם) למועד התשלום.
5. הסדר תשלומים: לפי סעיף 2 לחוק רואים את הסדר התשלומים כחוזה ולכן כל ההמחאות שמועד פירעונן חל בתקופה הקובעת, המועד לפירעון ידחה ב- 60 ימים או עד ל- 31.12.2023 (המוקדם מביניהם).
7. קנס מינהלי: תינתן דחייה של 60 ימים או עד ל31.12.2023- (המוקדם מביניהם) לתשלום לגבי קנסות שהמועד האחרון לתשלומם חל בתקופה הקובעת. 
8. מהלכי אכיפה בכל המערכים: כל המועדים של מהלכי האכיפה יעודכנו בהתאם לתקופת דחיית המועדים לתשלום שפורטו בהנחיה זו.
 
נושא – דיווחים תקופתיים עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד חודשי) במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה 

דחיית מועדי הגשת הדיווח התקופתיים עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח חד- חודשי) במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה עד לתאריך 27.11.23

נושא – דיווחים תקופתיים עבור תקופת הדיווח אוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי) במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה 

דחיית מועדי הגשת הדיווח התקופתיים עבור תקופת הדיווח ספטמבר ואוקטובר 2023 (בדיווח דו חודשי) במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה עד לתאריך 27.11.23

נושא – בקשה למקדמה לפיצויים בשל מלחמת "חרבות ברזל" לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ
מתן האפשרות לבעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק הכלכלי שנגרם לעסק שלהם בשל מלחמת חרבות ברזל, עוד לפני הגשת תביעה. להקשת בקשה למקדמה לחצו כאן
  • בעל העסק רק יודיע שמבקש מקדמה, והרשות תחשב את גובה המקדמה. בהמשך בעל העסק יגיש תביעת פיצויים. המקדמה תשולם תוך 7 ימי עסקים מהגשת הבקשה.
  • תקרת המקדמה עומדת על 500,000 ₪ ובעלי העסקים מתבקשים רק להודיע שהם מבקשים מקדמה ובהמשך יגישו תביעה (ומסכום הפיצויים יופחת סכום המקדמה)
  • הרשות המסים, על סמך הנתונים שבידה, תערוך חישוב בשני מסלולים (שכר ומחזורים) ותשלם את המקדמה המקסימלית (למעט בעלי עסקים מענפים מסוימים שיקבלו מקדמה לפי תחשיב של מסלול שכר).

נושא – פיצוי לתושבי המדינה על נזקים ישירים ועקיפים

פיצוי לתושבי המדינה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א – 1961. המדינה לקחה על עצמה לפצות אזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה על ידי הגשת תביעה מקוונת באתר רשות המסים.
למדריך המלא של רשות המסים לגשת תביעות לחצו כאן

נושא – מענק סיוע לתושבי העוטף

בתאריך 15.10.2023 רשות המסים אפשרה לתושבי העוטף אשר פונו ממקום מגוריהם להגיש בקשה למענק סיוע להתארגנות ראשונית בסך של 1000 ₪ לאדם, עד לגובה של 5,000 ₪ למשפחה (הורים וילדיהם שטרם הגיעו לגיל 18).
מי יכולים להגיש את הבקשה: 
  • תושבים בני 18 ומעלה, שמקום מגוריהם הקבוע הוא מ0- עד ל 7- קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, והתפנו או פונו ממקום מגוריהם למקום מגורים אחר, החל מיום 07/10/2023.
  • ילדים שטרם הגיעו לגיל 18 ייכללו בבקשה של הוריהם . להגשת בקשה לחצו כאן

נושא – מודל "חשבוניות ישראל"

לאור המצב הביטחוני רשות המסים החליטה על דחיית יישום מודל "חשבוניות ישראל" שהיה אמור לחול בתאריך 1 בינואר 2024 ואפשרה ניכוי מס תשומות מחשבונית מס גם ללא מספר הקצאה עד ליום 31 במרץ 2024.
 

עדכונים מטעם ביטוח לאומי

נושא – זכאות לתגמולי מילואים למגוייסי מלחמת "חרבות ברזל"

הביטוח הלאומי משלם תגמולי מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח), כולל לשירות חצי יומי, ולא פחות מסכום מזערי שקבע החוק, על פי אישור צבאי מתאים. בעקבות המלחמה ולאור גיוס המילואים הנרחב, הביטוח הלאומי, משרד הביטחון והחשב הכללי במשרד האוצר הגיעו לסיכום מתווה על תשלום עבור תקופת המילואים, מעכשיו ועד להודעה חדשה, כבר בתחילת כל חודש ולא בתום תקופת השירות כפי שנעשה עד היום. התשלום יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלכם, ללא צורך בהגשת תביעה. התוספת בשיעור 40% המשולמת בשגרה תשולם לכם בסיום השירות.
עצמאים – ימשיכו לקבל את התשלום אוטומטית באופן הבא:
1. מי שיסיים את השירות במהלך חודש אוקטובר – יקבל תגמול מספר ימים לאחר תום השירות. 
2. מי שתקופת השירות שלו תמשיך גם בחודש נובמבר- יקבל את התגמול של חודש אוקטובר בתחילת חודש נובמבר. סכום התגמול יהיה בהתאם למקדמות המדווחות לביטוח לאומי.
אזרחים שלא עובדים וסטודנטים – שעד היום היו מקבלים תגמול בסוף השנה, אם לא היו מגישים בקשה (תביעה) לתגמול, יקבלו עכשיו את התגמול אוטומטית בתחילת חודש נובמבר, ללא צורך בהגשת תביעה. תגמול יהיה בסכום מינימלי בסך של 215.17 ש"ח (החל ב – 01.01.2023) ליום לתשומת ליבכם – אם אין חשבון בנק מעודכן – מומלץ לעדכן אותו באתר כבר עכשיו.
מעסיקים – חלה עליהם חובה לשלם בזמן למשרתי המילואים תגמול בגובה השכר הרגיל, כאילו לא יצאו לשירות מילואים. יחד עם זאת, מעסיקים יהיו פטורים מלצרף לתביעה אישור צבאי (3010), וכן יכולים להגיש בקשה לקבלת החזרים על תשלום התגמול לעובדים מידי חודש, גם אם תקופת השירות לא הסתיימה.
שכירים – מקבלים בימי שגרה את התגמול במשכורת השוטפת והמעסיק מקבל עבורם החזרים מהביטוח הלאומי . לריכוז מידע הידוע בשלב זה באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן.

נושא – עובדים שנפגעו תוך כדי ועקב מלחמת "חרבות ברזל"

מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה בביטוח הלאומי, הנועד לבטח את המעסיקים ואת העובדים, שכירים ועצמאים, ללא מגבלת גיל, בגין אירועים שקרו בזמן העבודה ובתנאים מסוימים גם בדרך מהעבודה או אליה או בהתנדבות מוכרת, שנפגעו במסגרת העבודה והתלויים בהם, רשאים להגיש הגשת תביעה לביטוח הלאומי.

לפרטים נוספים לנפגעי עבודה באתר ביטוח לאומי, לחצו כאן

נושא – מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב מלחמת "חרבות ברזל"

מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם, ללא תלות בגיל ועם סכום תגמול מינימום.
ביטוח המתנדבים ייכנס לתוקף מרגע שבוצע רישום מראש בגוף שמוסמך להפנות מתנדבים, שהפנה את המתנדב לפעילות ההתנדבות, לפני ביצוע ההתנדבות.
חשוב לציין כי:
  • "מתנדב" בהקשר למלחמת "חרבות ברזל" נחשב מי שפועל בהתנדבות שלא בשכר למען הזולת, למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר הוצאות האש"ל הקשורות להתנדבות אינן נחשבות לשכר, והופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים.
  • כל פעילות של מתנדבים שנועדה לסייע למשפחות, לנפגעים ולכוחות הביטחון וההצלה במסגרת המלחמה, עונה למטרות המזכות בהכרה, אולם, השאלה היא אם המתנדב הופנה לפעילות ההתנדבות על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים.
  • ככל שאין הפנייה כזו, מומלץ לעשות ביטוח פרטי. 
  • לריכוז מידע באתר הביטוח הלאומי בנושא פגיעה בזמן התנדבות מוכרת לחצו כאן

עדכונים מטעם הרשות לניירות ערך

נושא – הארכת תקופת תשקיף מדף

ביום 25.10.2023 אושר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד 2023 אשר הקובע על הארכת תקופת תוקפם של תשקיפי מדף, שעתידים לפקוע 9 במהלך התקופה שחלה מיום 7 באוקטובר 2023 עד ליום 7 בינואר ,2024 ב- 3 חודשים נוספים במהלכם ניתן יהיה להמשיך לעשות שימוש בתשקיף המדף.

עדכונים מטעם הקרן להלוואות בערבות המדינה

נושא – מסלולי הלוואות מיוחדים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה

מטרה לסייע לעסקים להתמודד עם קשיי תזרים מזומנים וצרכי הון חוזר אשר עלולים להיווצר מהשפעות המלחמה על המשק, הקרן להלוואות הערבות מדינה פתחה את האפשרות להגשת בקשות להלוואות הערבות מדינה במסלולי הלוואות מיוחדים. הגשת בקשה לקבלת הלוואה במסגרת המסלולים המיוחדים תעשה באופן נגיש, פשוט ודיגיטלי באמצעות טופס קצר באתר האינטרנט של הקרן בכתובת: https://govextra.gov.il/mofgloans/homepage
בקרן שני מסלולים מיוחדים – (א) מסלול לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי עד 100 מלש״ח)
(ב) מסלול לעסקים גדולים (מחזור שנתי עד 500 מלש״ח) במסגרת שני המסלולים הנ"ל, יועמדו הלוואות לעסקים בכל רחבי הארץ בתנאים אטרקטיביים, תוך מתן תקופת גרייס משמעותית על תשלומי הקרן והריבית, הגדלת שיעור ערבות המדינה לכל הלוואה, הפחתה בשיעור הבטוחות שהעסקים נדרשים להעמיד, והכל בתהליך הגשה פשוט ומהיר.

כבר 60 שנה שאנחנו מלווים את הלקוחות שלנו להצלחות

073-7374374  דברו איתנו

גלילה לראש העמוד