החוק לצמצום השימוש במזומן

  1. החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2019 (להלן "החוק") נחקק במרץ 2018 בתוקף מ- 1.1.2019 ומטרתו לצמצם את ההון השחור, ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.
  1. החוק כולל, בין היתר הגבלות על השימוש במזומן ובשקים, וכן חובת תיעוד אמצעי תשלום ותקבול, ההגבלות חלות באופן גורף על כל אדם, תוך הבחנות נקודתיות על: עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי ללקוח". בחוק נקבע כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק, בהתאם לסיווגם, וכן עונשי מאסר בשל מעשי מרמה.
  1. החל מ- 1/8/2022 הופחתה תקרת הסכום המירבי המותר לתשלום במזומן הן בנסיבות עסקיות כגון מכירת טובין, מתן שירותים, עסקאות הוניות, עסקאות נדל"ן ועוד, והן בנסיבות שאינן עסקיות כגון: הלוואות, תרומות, מתנות ועוד.
  1. בעסקה עם עוסק ניתן לקבל/לשלם עד 6,000 ₪ במזומן (לעומת 11,000 ₪ עד 31/7/2022).
  1. בפעולה בין אנשים פרטיים ניתן לקבל /לשלם עד 15,000 ₪ במזומן (לעומת 50,000 ₪ עד 31/7/2022) ובפעולה שסכומה גבוה מ-15,000 ₪ ניתן לקבל/לשלם במזומן עד 10% ממחיר הפעולה או 15,000 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
  1. לא ניתן לשלם/לקבל במזומן עבור שכר עבודה בסכום בעולה על 6,000 ₪ (לעומת 11,000 ₪ עד 31/7/2022).
  1. בעסקת מכירת רכב בין אנשים פרטיים, אם סכום העסקה עד 50,000 ₪ ניתן לשלם/לקבל את כל הסכום במזומן. בעסקה שסכומה עולה על 50,000 ₪, ניתן לשלם/לקבל במזומן עד 10% ממחיר העסקה או 50,000 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
  1. כמו כן נקבע בחוק הגבלות על שימוש בשקים, עוסק לא ייתן ולא יקבל תשלום בשק במסגרת עסקו עבור: עסקה/ שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה /מתנה בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשק, כנפרע או כנסב לפי העניין.
  1. בחוק נקבעו סנקציות של עיצום כספי על הפרה של עוסק: סכום ההפרה הינו סכום "התשלום במזומן", התשלום בשיק או התשלום בשיק המוסב – ללא פרטים הנדרשים וכן תקבול או תשלום ללא תיעוד.

אם סכום ההפרה עד 25,000 ₪ – שיעור העיצום הוא 10% (עד 31/7/2022- 15%).

אם סכום ההפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – שיעור העיצום הוא 15% (עד 31/7/2022 – 20%).

אם סכום ההפרה מעל 50,000 ₪ – שיעור העיצום 25% (עד 31/7/2022 – 30%).