הנחיות לעובדים בעקבות משבר הקורונה

עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת השעה) התש"ף -2020

סימוכין: תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת
שעה), התש"ף-2020 מיום 2020.2.4 ,תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה
החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 עדכון מיום 24.2.2020

1 .בהמשך למסמכים בסימוכין, ניתנת בזאת תעודת מחלה, לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 ולפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993, לפי העניין, שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת
הבידוד החלה על עובד או על ילדו השוהה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה), תש"ף-2020 (להלן: "צו בריאות העם"), על תיקוניו.
2 .תעודת המחלה תינתן בהתאם להצהרת העובד, על פי הנוסח המצורף לעדכון זה.
3 .יוזכר, כי ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם, תצורף להצהרה הוכחה על כך.
4 .מובהר, כי עובד או ילדו ששהו בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם, והעובד הצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.
טופס הצהרה
1 .שם העובד/ת: ___________________________
2 .תעודת זהות: ___________________________
3 .תקופת הבידוד: _________________________
4 .סיבת הבידוד:
א. חזרה מאחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם:
(1) היעד ממנו חזר העובד: ______________
(2) מועד השהייה האחרון ביעד: __________
ב. מגע הדוק עם חולה מאומת:

(1) מקום החשיפה לחולה: ______________
(2) מועד החשיפה לחולה: ______________
חתימת העובד/ת: __________________
תאריך: _________________________

הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") פרסם הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה. להלן הנחיות המוסד:

הזכאות לדמי אבטלה היא למי שיצא לחופשה ללא תשלום למשך 30 יום ומעלה, ומותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.
יש לשים לב, מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו.

התייצבות בשירות התעסוקה

כדי לקבל דמי אבטלה על העובד להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. ניתן להתייצב
ובמקביל להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה. יש אפשרות להתחיל להתייצב און-ליין באתר שירות התעסוקה.

מרגע שהעובד נרשם באתר יש לו שבועיים להגיע פיזית ללשכת שירות התעסוקה – מי שלא יתייצב בלשכה תוך שבועיים (14 יום) ימחקו הימים שנרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית, והוא לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה.

במקרים שבהם לא ניתן להתייצב בגלל בידוד ביתי, יש לפעול לפי ההנחיות של שירות התעסוקה.

הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי

ניתן להגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי. אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי.

אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514)
המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום.