חוק לצמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן

הרינו מביאים לידיעתכם, כי ביום 18.3.2018 פורסם בספר החוקים – חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים במטרה לצמצם את ההון השחור, ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס והלבנת הון ומימון טרור.

עיקרי החוק הם, כדלקמן:

1. הגדרות:
1.1 החוק מגדיר עוסק – מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.

1.2 החוק מגדיר מזומן – שטרי כסף ומטבעות שהם הילך חוקי בישראל, וכן מטבע חוץ.

1.3 החוק מגדיר תשלום במזומן – סכום המשולם או הניתן במזומן, לפי העניין למעט סכום הנמוך מבין אלה:

1.3.1 סכום בשיעור של 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה, לפי העניין (הכוונה עד 10%).

1.3.2 הסכום הנקוב בפרט (1) (שהינו 11,000) או הסכום הנקוב בפרט (2) שהינו 50,000 ₪ – בתוספת הראשונה לחוק לפי העניין – כמפורט להלן.

2. הגבלות על שימוש במזומן

2.1 לא ייתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה, במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.

2.2 לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.

2.3 לא ייתן אדם שאינו עוסק (אדם – לרבות חברה( תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.

2.4 לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.

2.5 לא יקבל עוסק תשלום במזומן מחייב בעבור עסקה במסגרת עסקו, ולא ייתן תייר לעוסק תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על פי 5 מ- 11,000 ₪, היינו, 55,000 ₪.

2.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.1 לעיל לא יקבל עורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח סכום במזומן העולה על 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין.

2.7 לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, בתרומה או כהלוואה, אם סכום שכר העבודה, התרומה או ההלוואה עולה על 11,000 ₪.

2.8 לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם סכום המתנה עולה על 50,000 ₪.

 

3. הגבלה על שימוש בשיקים

3.1 לא ייתן עוסק ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב (רשום) בשיק כנפרע או כנסב (הכוונה לשיק מוסב), לפי העניין.

3.2 לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5,000 ₪, בעבור עסקה, או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

3.3 לא ייתן אדם שאינו עוסק לעוסק, במסגרת עסקו של העוסק, תשלום בשיק, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

3.4 לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם שאינו עוסק, תשלום בשיק העולה על 5,000 ₪ בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק, נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

3.5 לא יסב אדם שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

 

כללי

1. עוסק שמפר הוראה מהוראות חוק זה, צפוי לעיצומים כספיים בסכומים ניכרים, שנעים בין שיעור 15% לשיעור של 30% מתשלומים במזומן או בשיק או בשיק מוסב, העולים על הסכומים המפורטים לעיל.

2. 2.1 אדם שאינו עוסק המפר הוראה מהוראות חוק זה צפוי לקנס של עד פי 20 מהקנס הקבוע בסעיף 61 (א')(4) לחוק העונשין שהינו בסך עד 226,000 ₪.

2.2 הקנס המפורט בסעיף זה חל גם על עורך דין או רואה חשבון המקבל במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן העולה על הסכומים הנקובים בהוראות חוק זה.

3. עיצום כספי שהוטל יפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים על כל פרטיו לרבות פרטים על המפר, הנוגעים לעניין, למעט שמו של המפר.

4. יש לציין כי במקרים מסוימים תיחשב הפרת חוק זה כעבירה פלילית ו/או כמעשה מרמה שדינה עד שלוש שנות מאסר.

5. מפקחים מטעם עובדי רשות המסים יפקחו על ביצוע החוק ע"י חקירות, ביקורות פתע במקומות העבודה וכו'.

6. תחולתו של חוק זה ביום 1.1.2019.

בכבוד רב,

גרינברג ושות'
רואי חשבון