מלכ"רים ועמותות

מלכ"רים ועמותות – ראיית חשבון

ידע וניסיון בעריכת דוחות כספיים למלכ"רים בהתאם לגילוי דעת מס. 69 של לשכת רואי חשבון בישראל.

ידע בעניין רגישות הוצאות הנהלה וכלליות במלכ"רים (הוראות החשב הכללי).

ידע וניסיון בטיפול בבקשות תמיכות מול משרדי ממשלה ("מרכבה").

ייצוג והתנהלות מול גופים מבקרים – מוסדות, רשויות, חשכ"ל, משרדי ממשלה.

ידע בהיבטי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי במלכ"רים.

ידע בעניין רישום הוצאות מתנדבים ושווה ערך התנדבות במלכ"רים.

מתן סיוע מקצועי בסיווג ורישום נאותים בהנהלת חשבונות.

ידע וסיוע מקצועי בכל היבטי שכר עבודה ונלוות במלכ"רים.

ידע וניסיון בבניית תקציב וכן בדיווח תקציב מול ביצוע.

ידע וניסיון בייצוג העמותה מול רשם העמותות לרבות בנושא "ניהול תקין".

מתן תמיכה בניסיון וידע נצבר להנהלת העמותה ומוסדותיה במהלך פעילות שוטפת של העמותה

מלכ"רים ועמותות – תקציב ותזרים מזומנים

ידע והבנה בבניית תקציב, ידע וניסיון בהשוואות תקציב מול ביצוע בפועל, סיוע לארגון בהכנת תקציב לפעילות עתידית.

מלכ"רים ועמותות – שכר עבודה

ידע וניסיון בהפקת תלושי שכר, בנושאי שכר ייחודיים למלכ"רים ועמותות, התאמות עם מוסדות (מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות סוציאליות).

מלכ"רים ועמותות – הנהלת חשבונות

ידע וניסיון ברישומי הנהלת חשבונות בתוכנות שונות, לרבות התאמות בנקים ואחרים, הפקת דוחות תקופתיים להנהלת העמותה, הכנת דוחות תקופתיים לצרכי דיווח לרשויות. והכנת הנהלת חשבונות לביקורת דוחות שנתיים לרואה החשבון.

חוק העמותות

ידע וניסיון בכל הקשור לחוק, לרבות:

אסיפות כלליות לרבות ניהולן

ועדת הבקורת – מטלות ודוחות.

הגשת מסמכים לרשם העמותות עפ"י החוק.

סיוע וידע בהכנת דוח מילולי.

הוראות התוספת השנייה לחוק בכל הנוגע לניהול פנקסי חשבונות לרבות רישום בנפרד של תרומות בארץ ומחו"ל ולרבות עסקאות עם בעלי עניין.