הכרה בחובות אבודים לצרכי מע"מ

התנאים להכרה בחובות אבודים לצרכי מע"מ

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1976 מאפשר לעוסקים לקבל החזר עבור סכום המע"מ ששולם במסגרת עסקאות עם לקוחות, במקרים בהם לא ניתן לגבות את החובות, אשר הפכו להיות חובות אבודים כהגדרתם בתקנות מע"מ.

חובות אבודים

מהם חובות אבודים?

תקנה 24א לתקנות מע"מ קובעת כי "חוב אבוד" הינו "סכום מס ששילם עוסק בעד עסקה, ושהוכח להנחת דעתו של המנהל, שהפך להיות אבוד". על פי הוראת פרשנות 2/2012 בעניין חובות אבודים שניתנה על ידי רשות המיסים, מדובר על רשימת מקרים שבהם בוצעה עסקה בין עוסק לבין קונה או מקבל שירות ומועד תשלום המע"מ חל לפני שנתקבלה מהם התמורה הכספית, אשר לא שולמה לעוסק (המוכר או נותן השירות).

  1. במקרה בו מדובר בחוב של קונה אשר מתנהלים נגדו הליכי חדלות פירעון (במסגרת פשיטת רגל או פירוק חברה) ונתקבל אישור בכתב מאת הנאמן או המפרק בתיק, שהסיכויים לפירעון שארית החוב על ידי החייב הם נמוכים ביותר, ניתן בעת קבלת האישור להכיר בסכום החוב שנותר כחוב אבוד.

2. כאשר מתנהל נגד חברה הליך כינוס נכסים בבית משפט מחוזי על כל הנכסים שברשותה וניתן אישור של כונס הנכסים כי        אין לחברה נכסים אחרים מהם ניתן לפרוע את החובות.

3. במקרה שבו העוסק פתח נגד הקונה בהליכי הוצאה לפועל על סך רבע מסכום החוב, ניתן להכיר בכל הסכום כחוב אבוד,          בכפוף להוכחת אמיתות החוב, שאינו שולם לעוסק והגבייה באמצעות הוצל"פ לא צלחה, חוב שנמחק כחלק מהסדר נושים        שנערך מכוח הוראת סעיף 350 לחוק החברות ואושר על ידי בית המשפט המחוזי.

התנאים להכרה בחובות אבודים

פסק דין אלקה החזקות בע"מ, שניתן על ידי בית המשפט העליון, קבע 5 תנאים מצטברים, המאפשרים את החזר המע"מ ששולם בגין חובות אבודים:

  • נערכה עסקה בין הצדדים,
  • ניתנה עליה חשבונית מס,
  • שולם שיעור המע"מ עבור החשבונית,
  • התמורה הכספית לא הועברה לידי המוכר או נותן השירות (העוסק),
  • החוב הוכר כ"חוב אבוד", כאמור בתקנה 24א לתקנות מע"מ וחוזר רשות המיסים המפרש ומרחיב אותה.

לפי תקנה 24א לתקנות מע"מ, בגין חוב אבוד יש אפשרות להוציא הודעת זיכוי מס לא יאוחר מ-3 שנים ולא לפני 6 חודשים מיום שהוצאה חשבונית המס ויש להודיע על כך למע"מ בהודעה כמפורט בתקנה.

משרד רואי חשבון גרינברג ושות', מספק ליווי עסקי/כספי של חברות בקשיים, וכן מגוון שירותים פיננסיים נוספים הנדרשים לעסק או לחברה!