מענק סיוע לעסקים בשל זן אומיקרון

הרינו להודיעכם, כי הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק המענקים לעסקים בגין התפשטות נגיף הקורונה מזן "אומיקרון", המתייחס לעסקים שנפגעו כלכלית במהלך החודשים ינואר-פברואר 2022, וכל זאת בהשוואה לתקופה ינואר – פברואר 2019.

להלן עיקרי החוק :

  1. החוק רלוונטי לעסקים עם מחזור הכנסות של מ- 18 אלפי ₪ עד 80 מיליון ₪.
  2. הזכאות מותנת בירידה במחזור הכנסות העסק בחודשים ינואר-פברואר 2022 ,ביחס לינואר-פברואר 2019 (תקופת הבסיס), בשיעור של 25% לפחות.
  3. גובה המענק יושפע מהיקפי הפעילות של העסקים כדלקמן :

סיווג העסק

מחזור פעילות

שיעור ירידה מזכה

גובה המענק

עסקים קטנים

18 אלפי ₪ עד

300 אלפי ₪

25% לפחות

4,350 עד 9,350 ש"ח

עסקים גדולים

300 אלפי ₪ עד 80 מיליון ₪

25% לפחות

עד 20% מהמחזור הדו חודשי בתקופת הבסיס. סכום המענק שלא ייפחת מהסך של 9,350 ₪, ולא יעלה על הסך של 600 אלפי ₪.

הערות:

א. מנגנון חישוב המענק דומה במהותו וביסודו לנוסחה שהייתה לחישוב מענקים בתקופת הקורונה.

ב. זכאות למענק תישלל בהינתן שיימצא כי בוצעה חלוקת דיבידנד ע"י החברה בסכום העולה על הרווחים הנצברים של החברה לסוף 2019" ( רווחים נצברים" – כלל ההכנסה החייבת של חברה בתוספת הכנסה פטורה ושבח, שנצברו מיום התאגדותה עד ל 2019/12/31 ,בניכוי המס החל עליה ודיבידנד שהיא חילקה עד לתום 2019) .

ג. זכאות למענק תישלל בהינתן שמחזור ההכנסות של העסק לשנת 2021 בתוספת מענקים שקיבל בגין נגיף הקורונה בשנת 2021 ,גבוהים ב- 15% ביחס למחזור הבסיס בשנת 2019.

ד. זכאות למענק תישלל לעסקים ללא פעילות ואשר דיווחו דיווחי – 0 – למע"מ במשך 4 חודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2021 .

ה. בעסקים חדשים, אשר נפתחו במהלך שנת 2019 ,נקבע כי לטובת תחשיב מחזור הבסיס יתווספו החודשים ינוארפברואר 2020 .

ו. בעסקים חדשים, אשר נפתח במהלך שנת 2020 ,החודשים ינואר-פברואר 2021 לא ייחשבו למחזור הבסיס נוכח כך שבתקופה זו חלה ירידה במחזורים בעקבות נגיף אומיקרון.